புனித ரீத்தம்மாள் ஆலயம்

04651 226 110

info@stritaofreethapuram.com

தொலைபேசி

04651 226 110

+91 7558118948

மின்னஞ்சல்

info@stritaofreethapuram.com

முகவரி
Ritapuram, Market Rd,
Ritapuram, Tamil Nadu 629803