புனித ரீத்தம்மாள் ஆலயம்

04651 226 110

info@stritaofreethapuram.com

நேரடி ஒளிபரப்பு